Deze website is eigendom van Globachem.

Contactgegevens:
NV GLOBACHEM
Tel.: 011/ 78 57 17
E-mail: globachem@globachem.com

Adres maatschappelijk zetel:
Lichtenberglaan 2019
BE-3800 Sint-Truiden
België 

Ondernemingsnummer – BTW-nummer: BE 0473.590.226

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Globachem of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De verstrekte informatie is niet bedoeld als een advies of een dienstverlening. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief.Globachem levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en zo actueel mogelijk zou zijn. Globachem gaat in dit kader een loutere inspanningsverbintenis aan. Het gebruik van de website en de informatie is op eigen risico. De bezoeker van de website blijft zelf volledig verantwoordelijk voor het al dan niet gebruiken van de informatie die op deze website wordt vermeld en hij is met uitsluiting van Globachem zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie die op deze website wordt vermeld.

Ondanks de inspanningen van Globachem kunnen zich onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, dan kan u een mail sturen naar globachem@globachem.com.
Globachem kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website, links en hyperlinks inbegrepen, noch voor het verkeerd gebruik van deze informatie , noch voor de slechte werking of het tijdelijke niet beschikbaar zijn van de website.

De inhoud van de website (links en hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Globachem verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg afd. Hasselt bevoegd.

Privacybeleid

Globachem hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van inschrijven en een nieuwsbrief. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Globachem. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Globachem  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig, kunt u ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet actueel zouden zijn.

Globachem kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Globachem-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Globachem-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van "cookies"

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.