Deze website is eigendom van Globachem.

Contactgegevens:
NV GLOBACHEM
Tel.: 011/ 78 57 17
E-mail: globachem@globachem.com

Adres maatschappelijk zetel:
Lichtenberglaan 2019
BE-3800 Sint-Truiden
België 

Ondernemingsnummer – BTW-nummer: BE 0473.590.226

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Globachem of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De verstrekte informatie is niet bedoeld als een advies of een dienstverlening. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief.Globachem levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en zo actueel mogelijk zou zijn. Globachem gaat in dit kader een loutere inspanningsverbintenis aan. Het gebruik van de website en de informatie is op eigen risico. De bezoeker van de website blijft zelf volledig verantwoordelijk voor het al dan niet gebruiken van de informatie die op deze website wordt vermeld en hij is met uitsluiting van Globachem zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie die op deze website wordt vermeld.

Ondanks de inspanningen van Globachem kunnen zich onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, dan kan u een mail sturen naar globachem@globachem.com.
Globachem kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website, links en hyperlinks inbegrepen, noch voor het verkeerd gebruik van deze informatie , noch voor de slechte werking of het tijdelijke niet beschikbaar zijn van de website.

De inhoud van de website (links en hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Globachem verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg afd. Hasselt bevoegd.


Privacybeleid

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Globachem NV (hierna genoemd “GLOBACHEM”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.GLOBACHEM.com  (hierna genoemd de “Website”), (ii) alle (commerciële) relaties tussen GLOBACHEM en haar klanten, prospecten, leveranciers en business partners en (iii) de bezoeken aan het gebouw/ de vestigingen van Globachem.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die GLOBACHEM verzamelt, alsook over de wijze waarop GLOBACHEM deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

GLOBACHEM wil benadrukken dat zij ten allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

   - Het bezoeken van de Website
   - Het beroep doen op de diensten
   - Het aan- en/of verkopen van producten/goederen
   - Het inschrijven op de nieuwsbrief
   - Enige communicatie met GLOBACHEM
   - Het inschrijven voor een seminarie, webinar, event, etc.
   - Het verlenen van diensten aan GLOBACHEM
   - Het bezoeken van het gebouw/ de vestigingen

impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop GLOBACHEM uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van GLOBACHEM.

     I. Soorten persoonsgegevens

GLOBACHEM kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
   - Naam
   - Voornaam
   - Functie
   - Emailadres
   - Telefoonnummer (vast en/of gsm)
   - Faxnummer
   - Woonadres
   - Nationaliteit
   - B2B klantgegevens: klantnummer, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, facturatieadres
   - Communicatievoorkeur
   - Camerabeelden

Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld (boodschap) van het contactformulier
Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan GLOBACHEM (bv. tijdens correspondentie)

GLOBACHEM verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal GLOBACHEM, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat GLOBACHEM toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

     II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:
   - Bezoek van de Website
   - Een samenwerking met GLOBACHEM
   - Correspondentie met en uitgaande van GLOBACHEM zoals bv. beantwoorden van vragen, opvolging van de samenwerking/ dienst na-verkoop / klantentevredenheid
   - Het bezoeken van de WebsiteHet aan- en/of verkopen van producten/goederen
   - Het inschrijven op de nieuwsbrief
   - Het gebruik dat u maakt van de diensten van GLOBACHEM
   - Het inschrijven voor een seminarie, webinar, event, etc.
   - Het bezoeken van het gebouw/ de vestigingen
   - Het opvragen van een offerte
   - Het uitwisselen van business cards

De door GLOBACHEM verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (bv. om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

     III. Gebruik persoonsgegevens

GLOBACHEM kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
   - De uitvoering van een overeenkomst met GLOBACHEM (incl. de opvolging daarvan)
   - Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
   - Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
   - Het verzenden van nieuwsbrieven
   - Statistische doeleinden
   - De opmaak van een offerte
   - Follow-up na een meeting
   - Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
   - Registratie van bezoekers aan het gebouw/ de vestiging
   - Bevestiging van inschrijving voor een webinar, seminar, event, etc.
   - Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
   - Het versturen van uitnodigingen voor seminarie, webinar, event, etc.

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:
   - U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
   - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met GLOBACHEM of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
   - De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op GLOBACHEM rust
   - De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
   - De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
   - De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van GLOBACHEM of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

     IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

GLOBACHEM zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot IT-dienstverlening, financiële instellingen, externe consultants, …). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan externe IT-consultants, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, externe dienstverleners, payment providers, softwareleveranciers, transport partners.

Indien het noodzakelijk is dat GLOBACHEM in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat GLOBACHEM uw persoonsgegevens openbaar maakt:
   - Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer GLOBACHEM hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van GLOBACHEM.
   - Wanneer GLOBACHEM of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die GLOBACHEM heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal GLOBACHEM uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

     V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

     VI. Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart GLOBACHEM uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

     VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:
   - Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
   - Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
   - Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (GLOBACHEM wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
   - Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
   - Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
   - Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met els.paesmans@globachem.com of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan GLOBACHEM te bezorgen via e-mail of per post.
U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.
Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de producten van GLOBACHEM meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van GLOBACHEM.

     VIII. Beveiliging persoonsgegevens

GLOBACHEM verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

GLOBACHEM zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren onsite, fysiek en/of digitaal.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van GLOBACHEM, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat GLOBACHEM in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

     IX. Update Privacy Verklaring

GLOBACHEM is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

     X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. GLOBACHEM draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

     XI. Contacteer GLOBACHEM

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop GLOBACHEM uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

   - Via e-mail: els.paesmans@globachem.com,
      of
   - Via de post: Globachem NV, Brustem industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden.

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop GLOBACHEM deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop GLOBACHEM uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u zich wenden tot de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.


Het gebruik van "cookies"

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.