Ieder jaar sterkere bloembotten en dikkere appels en peren met Globaryll 100

maandag 27 januari 2014

Jaar na jaar een optimale oogst met een grove vruchtmaat en een goede vruchtkwaliteit: elke hardfruitteler streeft ernaar. Appel- en perenplantages jaarlijks behandelen met Globaryll 100 draagt hier op verschillende manieren toe bij.

Het actieve bestanddeel van Globaryll 100 is 6-benzyladenine, een synthetisch cytokinine.  Behandelen in de periode rond 3 weken na volle bloei zorgt enerzijds voor een optimale en vroegere vruchtrui en anderzijds voor meer celdeling.

Meer en sterkere bloembotten

Door de vroegere vruchtrui is er minder concurrentie tussen de zich ontwikkelende vruchtjes en de bloembotten die zich op dat moment reeds voor het volgende jaar aan het vormen zijn. Bovendien hebben cytokinines ook rechtstreeks een positieve invloed op de bloembotvorming. Gevolg zijn meer en sterkere bloembotten het jaar nadien. Dit betekent minder kans op vorstschade en meer kans op dikke vruchten, aangezien 30 % van de vruchtmaat bepaald wordt door het vruchtbeginsel.

Globaryll 100 geeft sterkere bloembotten, wat leidt tot minder vorstschade en dikkere vruchten

 

Betere vruchtmaat

De vruchtmaat wordt niet alleen bevorderd door de betere bloembotkwaliteit, maar ook door de vroegere en optimale vruchtrui. Hierdoor is er reeds vroeger in het seizoen minder concurrentie tussen de vruchtjes voor de beschikbare voedingsstoffen. Daarnaast zorgt Globaryll 100 ook voor meer celdeling in de vruchtjes, waardoor ze op het einde van de celdelingsperiode meer cellen hebben en later op het seizoen groter uitgroeien wanneer de cellen zich strekken. Zeker in jaren met slechte weersomstandigheden in de weken na de bloei (zoals 2013) is dit effect duidelijk merkbaar.

De grovere vruchtmaat heeft, naast de financiële meerwaarde, ook als voordeel dat de teler de pluk niet moet uitstellen om voldoende maat te krijgen. En tijdig plukken betekent nog sterkere bloembotten voor het volgende seizoen.

Betere vruchtkwaliteit

Tijdig plukken is ook cruciaal voor een goede vruchtkwaliteit, zeker met het oog op de (lange) bewaring. Bovendien leidt de stimulatie van de celdeling in vele seizoenen ook tot hardere vruchten bij de pluk en/of na bewaring. Globaryll 100 levert dus zowel onrechtstreeks als rechtstreeks een belangrijke bijdrage aan de houdbaarheid en het uitstalleven van hardfruit.

Praktijkvoorbeeld: Conference 2013

In 2013 werden er opnieuw zeer mooie resultaten behaald met Globaryll 100 op Conference. Vooreerst was op vele percelen de positieve invloed op de bloembotvorming merkbaar, met meer bloembotten die bovendien beter bestand waren tegen de zware vorst half maart. Daarnaast was er een significante verbetering van de vruchtmaat en de vruchtkwaliteit, zoals blijkt uit volgend voorbeeld.

Conferencebomen van 18 jaar oud (struik-spil, 1800 bomen/ha) werden op 18 mei gespoten met 2 l/ha Globaryll 100. De gemiddelde vruchtdiameter bedroeg op dat moment 10,5 mm.

De weersomstandigheden waren in 2013 allesbehalve ideaal voor Globaryll 100. Voor een goede werking is groeizaam weer nodig, met op de dag van behandelen minimum 18 °C en ook de dagen nadien een voldoende hoge temperatuur, terwijl de gemiddelde vruchtdiameter voor peer tussen 8 en 12 mm moet liggen. Afgelopen jaar waren de weken na de bloei echter erg koud en nat, wat het moeilijk maakte om een geschikt moment te vinden om Globaryll 100 toe te passen op Conference (figuur 1). 

Figuur 1: Temperatuur (°C) en gemiddelde vruchtdiameter (mm) bij Conference in weken na de bloei van 2013. Globaryll 100 werd in ons voorbeeld gespoten op 18 mei (groene pijl).

 

Door het slechte weer was het van groot belang de celdeling te stimuleren. Vier dagen na de bespuiting werden stalen genomen van vruchtjes en werd de celdelingsactiviteit gemeten door het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek). Ongeacht de vruchtdiameter was er een significante toename van het percentage delende cellen na behandeling met Globaryll 100 (figuur 2).

De vruchtzetting bij Conference was in 2013 erg goed, terwijl de junirui gezien het slechte weer na de bloei minder sterk was dan verwacht. Begin juli hingen er op de onbehandelde bomen nog 370 vruchten, op de met Globaryll 100 behandelde bomen nog 300. Dit had zeker nog wat minder mogen zijn, maar de ongunstige weersomstandigheden de dagen rond de bespuiting maakten dat de vruchtdunning afgelopen jaar minder sterk was. Desondanks moest er toch beduidend minder met de hand gedund worden (figuur 3).

Figuur 2: Meer celdeling (% delende cellen) in Conference vruchtjes van verschillende diameter, 4 dagen na behandeling met Globaryll 100

Figuur 3: Invloed van Globaryll 100 op het aantal vruchten na de junirui, aantal handgedunde vruchten en aantal geplukte vruchten bij Conference 

Het lagere aantal geplukte appels werd volledig gecompenseerd door het veel hogere vruchtgewicht. Evenveel kilo’s dus, maar minder pluk- en sorteerkosten (figuur 4).

De maatsortering was beduidend beter na gebruik van Globaryll 100. Er waren veel minder vruchten kleiner dan 50 mm, en het percentage groter dan 60 mm nam toe van 27 % bij de onbehandelde tot 42 % bij de met Globaryll behandelde bomen (figuur 5). 

Figuur 4: Hoger vruchtgewicht (gram) na toepassing van Globaryll 100 en daardoor een even hoge productie (ton/ha) als onbehandelde Conference   

Figuur 5: Significant betere maatsortering (%) bij Conference in 2013 na behandeling met Globaryll 100 aan 2 l/ha

Bij de pluk was er geen verschil qua inwendige vruchtkwaliteit merkbaar. Globaryll 100 gaf echter een veel beter uitstalleven. Na 11 dagen uitstal op kamertemperatuur was de hardheid van de onbehandelde peren volledig weggezakt, terwijl na behandeling met Globaryll 100 nog meer dan de helft van de peren een hardheid had van 5 kg/0,5 cm² of meer (figuur 6).

Het financiële belang van dikke peren te telen was in 2013, net als de jaren voordien, weer erg duidelijk (tabel 1). Door de betere maatsortering lag de bruto-meeropbrengst na toepassing van Globaryll 100 afgelopen jaar op € 4.124 per hectare. Berekend met de gemiddelde prijzen van 2009 tot 2013, bedroeg de meerwaarde nog steeds € 2.760 per hectare (figuur 7). Hierbij dienen we ook de lagere kosten door het mindere handdunwerk na toepassing van Globaryll 100 nog in rekening te brengen.

Figuur 6: Globaryll 100 zorgde voor een veel hoger percentage nog stevige vruchten na 11 dagen uitstal op kamertemperatuur     

Figuur 7: Hogere bruto-opbrengst (€/ha) na toepassing van Globaryll 100 in 2013, berekend met de gemiddelde prijzen van 2009-2013

Overige nieuwsberichten