1. Algemeen

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt onder “Verkoper” verstaan Globachem NV, met maatschappelijke zetel te België, Lichtenberglaan 2019, te 3800 Sint-Truiden, hebbende als Ondernemings- en BTW nummer BE 0473.590.226.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Verkoper als verkoper van goederen en/of diensten optreedt. De wederpartij wordt geacht de Algemene Verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden, onverschillig of hij handelaar is of niet. De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehan­teerde aankoop/verkoopsvoorwaarden wordt hierbij uitdruk­kelijk van de hand gewezen.

Van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden of van een overeenkomst waarop deze Algemene Verkoopsvoorwaar­den van toepassing zijn verklaard kan slechts schriftelijk worden afgeweken als één der partijen kan aantonen dat anders is overeengekomen.

In geval van betwisting nopens de interpretatie van de diverse teksten, primeert steeds de Nederlandse tekst.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van de verzending door Verkoper van de bevestiging van de order of op het moment dat de Verkoper een begin van uitvoering van de desbetreffende order heeft gemaakt. Enkel de in derge­lijke overeenkomst uitdrukkelijk vermelde prijzen, tarieven, leveringstermijnen en verkoopsvoorwaarden kunnen tegen Verkoper worden ingeroepen.

Elke mededeling, mondeling en/of schriftelijk, in een offerte of enig ander document, betreffende prijzen, tarieven, leveringstermijnen en verkoopsvoorwaarden, zelfs door een contractueel aangestelde van de Verkoper, is slechts aanwijzend, geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order en houdt voor de Verkoper geen verbintenis in.

3. Prijzen en betalingen

Alle prijzen gelden exclusief BTW, tenzij anders op de factuur aangegeven.

Alle rechten en taksen van welke aard dan ook, inbegrepen eventuele taksen die worden ingevoerd gedurende de uitvoering, zijn ten laste van de wederpartij.

Verkoper is gerechtigd de prijs van de nog te leveren goederen en/of diensten te verhogen indien na offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de kosten van grondstoffen, hulpmaterialen, personeelskosten, vracht- en verzekeringstarieven, belastingen, taksen en/of andere kostprijsbepalende factoren, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.

Een prijsverhoging kan echter nooit aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding door de Verkoper.

De betaling geschiedt contant op de maatschappelijke zetel van de Verkoper, tenzij anders aangegeven op de factuur.

4. Levering

De leveringstermijn wordt steeds bepaald in de overeen­komst. De leveringstermijnen worden steeds zo bepaald dat deze de Verkoper toelaten de bedongen goederen en/of diensten te leveren. Bij gebreke aan bedongen leverings­termijn zal deze 4 maanden bedragen.

De overeengekomen en bij gebreke aan overeenkomst zoals hierboven vastgestelde leverings- en of uitvoerings­termijnen, zijn louter indicatief, zonder formele verbintenis van de Verkoper. Vertraging van de levering van de goede­ren en/of van de uitvoering van de diensten kan nooit aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De levering van de bestelde goederen vindt plaats op het ogenblik van het vertrek van de goederen bij de Verkoper of bij één van haar toeleveranciers, indien de levering van daaruit georganiseerd wordt. De Verkoper garandeert in geen geval het transport van de geleverde goederen.

De Verkoper is gerechtigd alvorens de goederen en/of diensten te leveren aan de wederpartij, zekerheid ter zake van de betaling te verlangen. Indien de wederpartij aan dit verlangen niet voldoet heeft de Verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat terzake enige vergoeding is verschuldigd aan de wederpartij.

De Verkoper is gerechtigd de order in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren.

Een verschil van 5% in min of meer op de te leveren goede­ren kan in hoofde van de Verkoper niet als een tekortkoming worden aanzien.

5. Protest

De wederpartij dient de goederen en/of diensten te inspecte­ren bij aflevering. Gebreken die tot uiting komen na de levering worden tot het bewijs van het tegendeel (te leveren door de wederpartij) vermoed niet te hebben bestaan op het ogenblik van de levering en/of het gevolg te zijn van verkeerde manipulatie door de klant.

Wat de zichtbare gebreken betreft dient de wederpartij deze binnen de 8 dagen na levering, bij aangetekend schrijven te protesteren, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht de goederen en/of diensten, onder voorbehoud van even­tuele verborgen verbreken, onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Wat verborgen gebreken betreft dienen deze gemeld te worden binnen de 8 dagen na ontdekking ervan. In elk geval is de waarborg voor verborgen gebreken beperkt tot zes maanden na levering. In beide gevallen geldt de postdatum als bewijs van tijdigheid.

Dit protest verliest zijn waarde indien blijkt dat de goederen na levering door de wederpartij werden gemanipuleerd.

Eventueel protest schorst de verplichting van de wederpartij tot betaling niet op.

Indien het protest de Verkoper gegrond voorkomt, zal de Verkoper slechts verplicht zijn de wederpartij vervangende zaken te leveren. In plaats daarvan kan aan de wederpartij een in onderling overleg te bepalen korting worden verleend.

Terugzending van de geleverde goederen kan slechts gebeuren met de schriftelijke toestemming van de Verkoper en houdt geen bekentenis in van deze laatste. Het terug­zenden van de geleverde goederen dient in de originele verpakking te geschieden, vrij van vracht en kosten.

6. Eigendom en risico

Alle mogelijke risico’s waaraan de verkochte goederen en/of de geleverde diensten zijn blootgesteld vanaf de verzending uit het magazijn van Verkoper en de eventueel daaruit voortvloeiende schade zijn steeds ten laste van de weder­partij. Vanaf dat ogenblik is het risico van verlies, beschadi­ging, diefstal, waardevermindering, enz… voor de weder­partij, zonder dat deze hiervoor enig verhaal kan uitoefenen lastens de Verkoper.

De goederen reizen op risico van de wederpartij. Verkoper heeft het recht in de overeenkomst specifieke waarborgen te eisen betreffende dit vervoer. Indien de wederpartij deze niet kan bezorgen heeft Verkoper het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling zijn verbintenissen op te schor­ten of het contract te ontbinden.

De Verkoper behoudt zich eigendom voor van de geleverde en/of bestelde goederen en geleverde en/of bestelde diensten voor totdat de integrale prijs, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de verkoopprijs, de eventuele intresten en schadevergoeding betaald is. Tot zolang de wederpartij de volledige prijs van de goederen en/of diensten niet heeft betaald is het de wederpartij verboden afstand te doen van de goederen en/of diensten, ze te verhuren, te verpanden, te verplaatsen en/of eender welke wijzigingen aan te brengen, zonder de voorafgaande toestemming van de Verkoper. Indien derden de door de Verkoper geleverde goederen en/of geleverde diensten zouden opvorderen of indien de door de Verkoper geleverde goederen en/of geleverde diensten risico zouden lopen in beslag genomen te worden, verbindt de wederpartij er zich toe de Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en haar alle nuttige inlichtingen te verstrekken teneinde haar in de mogelijkheid te stellen haar rechten te doen gelden.

Goederen en diensten waarvan de wederpartij nog geen eigenaar geworden is kunnen niet dienen tot voorrecht of zekerheid van diens schulden.

7. Sancties bij wanprestatie

Indien de wederpartij in gebreke blijft te betalen op de op de factuur vermelde vervaldag, is de wederpartij een rente verschuldigd van 12 % per jaar. De intrest is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur.

Niet betaling op de vastgestelde of overeengekomen vervaldag maakt elke vordering, zelfs de niet vervallen, eisbaar van rechtswege zonder verdere ingebrekestelling. De betaalde bedragen worden steeds aangewend om de oudste schuld, verhoogd met de opgelopen intrest en de eventuele kosten, af te korten. Indien nog verdere leveringen zouden moeten geschieden heeft de Verkoper bovendien het recht deze overeenkomst voor wat het nog niet uitgevoerde deel betreft, te ontbinden, onverminderd haar recht op integrale schadeloosstelling.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 50 EURO, dit ten titel van verhogingsbeding ingevolge de gerechtelijke en buiten­gerechtelijke kosten die de laattijdige betaling tot gevolg heeft. Deze verhoging geldt zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Ingeval de wederpartij, om welke reden ook, afziet van de bestelling, dan zal hij de Verkoper een vergoeding verschul­digd zijn van 20 % van het globale bedrag der bestelling, onverminderd het recht van de Verkoper om burgerlijk een hogere schadevergoeding te eisen. Deze schadevergoeding zal 25 % bedragen vermeerderd met de vrachtkosten indien de bestelde leveringen reeds ter plaatse zijn aangevoerd, onverminderd het recht van de Verkoper om burgerlijk een hogere schadevergoeding te eisen.

De Verkoper is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de wederpartij is verschuldigd, de overeen­komst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebreke­stelling, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen in geval van niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door de wederpartij van enige verplichting krachtens een overeenkomst. Elke vordering die de Verkoper dan nog op de wederpartij zou hebben wordt terstond opeisbaar en geeft voor de Verkoper recht op een schadevergoeding die geraamd wordt op 20% van het globale bedrag der bestelling, onverminderd het recht om burgerlijk een hogere vergoeding te vorderen.

De Verkoper is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de wederpartij is verschuldigd, de overeen­komst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen, onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebreke­stelling, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen in geval van vereffening, aanvraag van faillissement, of staking van betaling van de wederpartij. Elke vordering die de Verkoper dan nog op de wederpartij zou hebben wordt terstond opeisbaar.

Aanvaarding van cheques, wissels, orderbrieven of andere gespreide betalingen vormen geen schuldvernieuwing en wijzigen dus niet aan de huidige voorwaarden die onvoor­waardelijk van toepassing blijven. De wederzijdse verreke­ning van respectievelijke schuldvorderingen kan enkel gebeuren met uitdrukkelijk akkoord van de Verkoper.

8. Aansprakelijkheid

De Verkoper kan niet gehouden zijn tot schadevergoeding ingevolge schade ontstaan tijdens de overeengekomen werkzaamheden, de levering van gebrekkige goederen tengevolge van toepassingen, behandelingen of het bewaren van de goederen.

In geen enkel geval kan de aansprakelijkheid van de Verko­per verder reiken dan de gefactureerde waarde, exclusief BTW.

De wederpartij vrijwaart de Verkoper voor alle aanspraken van zijn afnemer, uit welke hoofde ook en verplicht zich ertoe deze vrijwaring aan zijn afnemers kenbaar te maken.

De koper verbindt er zich toe om de producten van Globachem NV enkel te verkopen en/of in de handel te brengen en/of te gebruiken in de meest ruime zin in overeenstemming met de geldende wettelijke en/of andere bepalingen die in de betrokken landen of gebieden van toepassing zijn.

Zo verbindt de koper zich er onder meer toe om op zijn kosten de nodige erkenningen en/of vergunningen bij de bevoegde instanties te bekomen, indien dit vereist zou zijn.

Hij verbindt er zich eveneens toe om de producten niet te verkopen en/of in de handel te brengen en/of te gebruiken in landen of gebieden waar dit verboden zou zijn.

Tenslotte verbindt de koper er zich toe om de producten van Globachem NV niet te verkopen en/of in de handel te brengen en/of te gebruiken in landen of gebieden waar derden zich tegen een dergelijke verkoop en/of in de handel brengen en/of gebruik zouden kunnen verzetten op basis van bepaalde rechten, o.m. maar niet beperkt tot intellectuele, industriële en/of eigendomsrechten. Teneinde deze verplichting te kunnen respecteren dient de koper op voorhand alle nuttige inlichtingen in te winnen en/of de nodige stappen te ondernemen.

Globachem NV kan in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden indien de koper bovenvermelde verplichtingen niet nakomt.

De koper vrijwaart Globachem NV voor alle schade, kosten en nadelige gevolgen in hun meest ruime zin die zouden voortvloeien uit het niet naleven door de koper van bovenvermelde verplichtingen.

9. Overmacht

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en intresten enz. kan doen gelden.

Onder overmacht wordt ondermeer begrepen, doch niet beperkt tot, staking van het personeel van de Verkoper of door anderen, onderbreking van bevoorrading van grond­stoffen, staking, lock-out, brand en vertragingen in productie of transport om welke reden dan ook en iedere andere gebeurtenis welke zich redelijkerwijs aan de macht van de Verkoper onttrekt.

10. Geschillen

Op de rechtsbetrekkingen tussen de Verkoper en de weder­partij is de Belgische wet van toepassing, onverminderd het recht van de Verkoper om beroep te doen op de nationale wet van de woonplaats, maatschappelijke zetel, administra­tieve zetel, exploitatiezetel, filiaal, kantoor van de wederpartij.

De rechtbanken uit het arrondissement Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele betwistingen, dit onver­minderd het recht van de Verkoper om de rechtbanken uit het arrondissement van de plaats van de maatschappelijke zetel, administratieve zetel, exploitatiezetel, filiaal, kantoor van de wederpartij bevoegd te verklaren.

De Verkoper behoudt zich weliswaar het recht voor het geschil voor te leggen aan een arbitragecollege, bestaande uit drie arbiters, één aan te duiden door elke partij, de derde aan te duiden door de voorzitter van een rechtbank van koophandel naar de keuze van de Verkoper, die bij een bindende derdenbeslissing zal oordelen over het gerezen geschil.