Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt onder “Verkoper” verstaan Globachem NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in België, te 3800 Sint-Truiden, Lichtenberglaan 2019, hebbende als Ondernemingsnummer 0473.590.226 en BTW-nummer BE 0473.590.226, rechtspersonenregister (RPR) van Antwerpen – afd. Hasselt (België).
In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt onder ‘Koper’ verstaan de persoon aan wie de Verkoper goederen of diensten levert.
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Verkoper als verkoper van goederen en/of diensten optreedt. Door het aanvragen van een offerte, het plaatsen van een order en/of het sluiten van een verkoopovereenkomst met de Verkoper wordt de Koper geacht de Algemene Verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. De toepasselijkheid van eventueel door de Koper gehan¬teerde aankoop/verkoopsvoorwaarden wordt hierbij uitdruk¬kelijk van de hand gewezen.
Van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden of van een overeenkomst waarop deze Algemene Verkoopsvoorwaar¬den van toepassing zijn verklaard, kan slechts worden afgeweken door schriftelijk akkoord van alle partijen. In geval van betwisting nopens de interpretatie van de diverse teksten primeert steeds de Nederlandse tekst.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van de verzending door Verkoper van de bevestiging van de order of op het moment dat de Verkoper een begin van uitvoering van de desbetreffende order heeft gemaakt.
Elke mededeling, mondeling en/of schriftelijk, in een offerte of enig ander document, betreffende prijzen, tarieven, leveringstermijnen en verkoopsvoorwaarden, zelfs door een contractueel aangestelde van de Verkoper, is slechts aanwijzend en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order en houdt voor de Verkoper geen verbintenis in.

3. Prijzen en betalingen

Alle prijzen worden vermeld in euro exclusief BTW, rechten, heffingen en andere geldende taksen en kosten tenzij anders op de factuur aangegeven.
Alle rechten en taksen van welke aard dan ook, inclusief eventuele taksen die worden ingevoerd gedurende de uitvoering, zijn ten laste van de Koper.
Elk wisselkoersrisico is te allen tijde voor rekening van de Koper.
Verkoper is gerechtigd de prijs van de nog te leveren goederen en/of diensten te verhogen indien na offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de kosten van grondstoffen, hulpmaterialen, personeelskosten, vracht- en verzekeringstarieven, belastingen, taksen en/of andere kostprijsbepalende factoren, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.
Een prijsverhoging kan echter nooit aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding door de Verkoper.
De verschuldigde bedragen aan Verkoper worden voldaan op de bankrekening van GLOBACHEM zoals vermeld op de factuur. De verschuldigde bedragen aan Verkoper worden voldaan op initiatief van de debiteur, i.e. de Koper, binnen zestig (60) kalenderdagen na factuurdatum en dienen niet te worden geïnd door de crediteur, i.e. de Verkoper. De Verkoper mag vooruitbetaling vragen vóór aflevering van de goedeen en dit naar eigen goeddunken.
De betaalde bedragen worden in mindering gebracht van de oudste schuld, plus de gecumuleerde rente en kosten. 

4. Levering

De leveringstermijnen worden steeds zo bepaald in de overeenkomst dat deze de Verkoper toelaten de bedongen goederen en/of diensten te leveren of te verrichten. Bij gebreke aan bedongen leverings¬termijn zal deze 4 maanden bedragen.
De overeengekomen en bij gebreke aan overeenkomst zoals hierboven vastgestelde leverings- en of uitvoerings¬termijnen, zijn louter indicatief, zonder formele verbintenis van de Verkoper. Vertraging van de levering van goede¬ren en/of van het verrichten van diensten kan nooit aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
De levering van de bestelde goederen vindt plaats Ex Works bij de Verkoper behoudens anders schriftelijk overeengekomen. Het transport is niet inbegrepen en zal desgevallend apart worden aangerekend.
De Verkoper is gerechtigd zekerheid voor betaling te verlangen alvorens de goederen en/of diensten te leveren aan de Koper. Indien de Koper aan dit verlangen niet voldoet, heeft de Verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat terzake enige vergoeding is verschuldigd aan de Koper.
De Verkoper is gerechtigd de order in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren.
Een verschil van 5% in min of meer op de te leveren goede¬ren kan in hoofde van de Verkoper niet als een tekortkoming worden aanzien.

5. Protest

De Koper dient de goederen en/of diensten te inspecte¬ren bij aflevering. Klachten of protesten omtrent eventuele zichtbare gebreken die verband houden met de geleverde goederen en/of verstrekte diensten moeten aangetekend verzonden worden aan de Verkoper samen met met een duidelijke omschrijving van het defect of de klacht binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van de goederen/en of diensten. Zulke klachten schorten de betalingsverplichting van de Koper niet op.
Na deze periode van vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van goederen en/of diensten wordt de Koper geacht de goederen en/of diensten, onder voorbehoud van even¬tuele niet-zichtbare gebreken, onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Klachten omtrent zichtbare gebreken zullen slechts aanvaard en onderzocht worden indien de Koper nog geen gebruik heeft gemaakt van de goederen.
Niet-zichtbare gebreken dienen te worden gevorderd binnen twee (2) jaar na productiedatum van de goederen. De Koper zal de Verkoper op de hoogte stellen van enig verborgen gebrek in het product dat hem geleverd werd binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum van ontdekking van het gebrek. Vorderingen, die niet tijdig gemeld werden, kunnen geweigerd worden.
Dit protest verliest zijn geldigheid indien blijkt dat de goederen na levering door de Koper werden gemanipuleerd.
Eventueel protest schorst de verplichting van de Koper tot betaling niet op.
Indien de Verkoper het protest als gegrond beschouwt, zal de Verkoper slechts verplicht zijn de Koper vervangende goederen te leveren. In plaats daarvan kan aan de Koper een in onderling overleg te bepalen korting worden verleend.
Terugzending van de geleverde goederen kan slechts gebeuren met de schriftelijke toestemming van de Verkoper en houdt geen bekentenis in van deze laatste. Het terug-zenden van de geleverde goederen dient in de originele verpakking te geschieden, vrij van vracht en kosten.

6. Eigendom en risico

Alle mogelijke risico’s waaraan de verkochte goederen en/of de geleverde diensten zijn blootgesteld vanaf de verzending uit het magazijn van Verkoper en de eventueel daaruit voortvloeiende schade zijn steeds ten laste van de Koper. Vanaf dat ogenblik is het risico van verlies, beschadiging, diefstal, waardevermindering, enz… voor de Koper, zonder dat deze hiervoor enig verhaal heeft lastens de Verkoper.
De goederen worden vervoerd voor rekening en risico van de Koper. Verkoper heeft het recht in de overeenkomst specifieke waarborgen te eisen betreffende dit vervoer. Indien de Koper deze garanties niet kan bieden, heeft Verkoper het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling zijn verbintenissen op te schorten en/of het contract te ontbinden.
De Verkoper blijft eigenaar van de geleverde en/of bestelde goederen totdat de volledige prijs, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de verkoopprijs, de eventuele intresten en schadevergoeding, betaald is. Zolang de Koper de volledige prijs van de goederen niet heeft betaald, is het de Koper verboden de goederen te verkopen, verpanden, verplaatsen en/of te wijzigen, zonder de voorafgaande toestemming van de Verkoper. Indien derden de door de Verkoper geleverde goederen opvorderen of indien er risico is op inbeslagname, verbindt de Koper er zich toe de Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en hem alle nuttige inlichtingen te verstrekken teneinde hem in de mogelijkheid te stellen zijn rechten uit te oefenen.
Goederen waarvan de Koper nog geen eigenaar is, kunnen niet dienen als zekerheid voor diens schulden.

7. Sancties bij wanprestatie

Indien de Koper het volledige factuurbedrag niet voldoet op de op de factuur vermelde vervaldag, is de Koper een rente verschuldigd van 12 % per jaar. De intrest is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur en wordt jaarlijks gekapitaliseerd. Bij onvolledige betaling is de Koper gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten.
Niet- en/of onvolledige betaling op de vastgestelde of overeengekomen vervaldag maakt elke vordering, zelfs de niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
Bovendien zal, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz), het bedrag van de hoofdsom verhoogd worden met 15 % met een minimum van 50 euro, onverminderd het recht van de Verkoper om hogere schade te bewijzen en extra schadeloosstelling te vorderen voor een hoger bedrag. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en ongeacht de toekenning van respijttermijnen.
Indien de Koper, om welke reden ook, de order annuleert, zal de Koper de Verkoper een vergoeding verschuldigd zijn van 20 % van het totale bedrag van de order of 25% vermeerderd met de vrachtkosten indien de bestelde leveringen reeds uitgevoerd werden, onverminderd het recht van de Verkoper om hogere schade te bewijzen en bijkomende schadeloosstelling te vorderen voor het hogere bedrag.
De Verkoper is gerechtigd om, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat terzake enige vergoeding aan de Koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen onmiddellijk en eenzijdig te beëindigen na kennisgeving aan de Koper en de geleverde goederen terug te nemen in geval van niet, niet tijdige of niet volledige naleving door de Koper van enige verplichting krachtens een overeenkomst indien de Koper deze niet-naleving niet herstelt tot redelijke tevredenheid van de Verkoper binnen dertig (30) kalenderdagen na diens vraag tot herstel. Indien verdere leveringen voorzien zijn, behoudt de Verkoper zich het recht voor om deze overeenkomst te annuleren voor het nog niet uitgevoerde deel onverminderd zijn recht tot volledige schadeloosstelling. Elke vordering die de Verkoper dan nog op de Koper zou hebben, wordt terstond en ineens opeisbaar en geeft voor de Verkoper recht op een schadevergoeding van 20% van het totale bedrag van de order, onverminderd het recht van de Verkoper om hogere schade te bewijzen en bijkomende schadeloosstelling te vorderen voor het hogere bedrag.
De Verkoper is gerechtigd om, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat terzake enige vergoeding aan de Koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen, onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen in geval van vereffening, faillissementsaanvraag of staking van betaling van de Koper. Elke vordering die de Verkoper dan nog op de Koper zou hebben wordt terstond opeisbaar.
Aanvaarding van cheques, wissels, orderbrieven of andere gespreide betalingen vormen geen schuldvernieuwing en wijzigen geenszins de huidige voorwaarden die onvoorwaardelijk van toepassing blijven.

8. Netting

In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen de Verkoper en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen de Verkoper en de Koper steeds de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.
Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich niet zullen verzetten tegen de door de Verkoper en de Koper doorgevoerde schuldvergelijking.

9. Aansprakelijkheid

Met uitzondering van aansprakelijkheid als gevolg van fraude, opzettelijke fout of grove nalatigheid, zal de totale aansprakelijkheid van de Verkoper en diens werknemers, te allen tijde, beperkt zijn tot het bedrag gedekt door de derde partij-aansprakelijkheidsverzekering van de Verkoper. De bedoelde dekking bedraagt maximaal EUR 5.000.000 voor alle verzekerde schade tezamen per verzekeringsjaar ondanks het aantal gevallen en beperkt tot EUR 5.000.000 per geval. Indien de Koper ervan overtuigd is dat het verzekerde bedrag te laag is, moet hij op zijn beurt een aanvullende verzekering afsluiten voor het uitstaande risico op eigen kosten. Bovendien is de Verkoper niet aansprakelijk voor of gehouden tot betaling van enige eventuele indirecte schade, immateriële schade of gevolgschade, inclusief (maar niet beperkt tot) verlies van goodwill of klanten, (stijging van) administratieve, personeels- of andere algemene kosten, productiebeperking of -storing, winstderving, vorderingen van derden en dergelijke.
De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor betaling van enige schadevergoeding voor schade veroorzaakt door het verkeerd gebruik of de verkeerde toepassing, behandeling of opslag van de goederen.
De Koper verbindt er zich toe om de producten van de Verkoper enkel te verkopen en/of in de handel te brengen en/of te gebruiken in de meest ruime zin in overeenstemming met de geldende wettelijke en/of andere bepalingen die in de betrokken landen of gebieden van toepassing zijn.
De Koper verbindt zich er onder meer toe om op zijn kosten de nodige erkenningen en/of vergunningen bij de bevoegde instanties te bekomen, indien dit vereist zou zijn.
De Koper verbindt er zich eveneens toe om de producten niet te verkopen en/of in de handel te brengen en/of te gebruiken in landen of gebieden waar dit niet is toegestaan.
Tenslotte verbindt de Koper er zich toe om de producten van de Verkoper niet te verkopen en/of in de handel te brengen en/of te gebruiken in landen of gebieden waar derden zich tegen een dergelijke verkoop en/of in de handel brengen en/of gebruik zouden kunnen verzetten op basis van bepaalde rechten, o.m. maar niet beperkt tot intellectuele, industriële en/of eigendomsrechten. Teneinde deze verplichting te kunnen respecteren dient de Koper alle nuttige inlichtingen in te winnen en/of de nodige stappen te ondernemen.
De Verkoper kan in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden indien de Koper bovenvermelde verplichtingen niet nakomt.
De Koper vrijwaart de Verkoper voor alle schade, kosten en nadelige gevolgen in de meest ruime zin die zouden voortvloeien uit het niet-naleven door de Koper van bovenvermelde verplichtingen.

10. Overmacht

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de Koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en intresten kan doen gelden.
Onder overmacht wordt ondermeer begrepen, doch zonder hiertoe beperkt te zijn: staking van het personeel van de Verkoper of door derden, vertraging in de bevoorrading van grondstoffen, staking, lock-out, brand en vertragingen in productie of transport om welke reden dan ook evenals iedere andere gebeurtenis die zich buiten de wil van de Verkoper voltrekt.

11. Lege verpakking

De kosten in verband met verwerking van lege productverpakking zijn voor rekening van de Koper. De Koper is eveneens verantwoordelijk voor aangifte van de hoeveelheden lege productverpakking.

12. Rechtsverwerking

Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet toepassen van enig recht kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

13. Geschillen

Op de rechtsbetrekkingen tussen de Verkoper en de Koper is uitsluitend  de Belgische wet van toepassing.
Enkel de rechtbanken in het arrondissement Limburg (afd. Hasselt) in België zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele betwistingen, dit onverminderd het recht van de Verkoper om de rechtbanken in het arrondissement van de maatschappelijke zetel, administratieve zetel, exploitatiezetel, filiaal of kantoor van de Koper bevoegd te verklaren.

14. Privacyverklaring

https://globachem.com/nl/disclaimer